Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"/недвижими имоти варна/varna-estate.bg
Правни услуги в други области

Правни услуги в други области

Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници" извършва разнообразни услуги в широк спектър области на правото.

Корпоративно и търговски право. Застрахователно право

Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"/недвижими имоти варна/varna-estate.bg
 • Абонаментно правно обслужване
 • регистрация на търговски дружества – изготвяне на всички необходими документи, касаещи първоначалната регистрация или последващи промени в обстоятелствата; подаване на заявления до Търговския регистър по електронен път; публикуване на годишни финансови отчети;
 • преобразуване и ликвидация на търговски дружества;
 • търговски сделки и договори– изготвяне на различни търговски договори, участие в преговори, консултация на търговците по отношение на рисковете и опасностите, които крият определени договорки;
 • процесуално представителство пред съд в производства по несъстоятелност и по търговски спорове;
 • застрахователни казуси;

Вещно и Облигационно право

Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"/недвижими имоти варна/varna-estate.bg
 • изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти;
 • сделки с недвижими имоти – консултации и съдействие при закупуване и продажба на недвижими имоти, вкл. и за имоти, върху които има учредени ипотеки; консултации и съдействие при покупка на недвижим имот чрез отпускане на ипотечен кредит; обстойно проучване на имота; подготовка на документите по сделката; представителство пред нотариус; учредяване, вписване и заличаване на ипотеки;
 • консултации относно тълкуването, изпълнението или неизпълнението на различни видове договори по Закона за задълженията и договорите;
 • изготвяне на различни видове договори по Закона за задълженията и договорите;
 • процесуално представителство пред съд по вещни искове;
 • процесуално представителство пред съд по граждански дела;

Други услуги в областта на правото
Консултирайте се с Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"

Семейно и наследствено право

 • изготвяне на брачни договори;
 • процесуално представителство пред съд по бракоразводни дела – по взаимно съгласие и по исков ред;
 • процесуално представителство пред съд при спорове за родителски права;
 • процесуално представителство пред съд по дела за издръжка;
 • консултации по наследствени казуси – приемане и отказ от наследство; делба на наследство; изготвяне на завещания;

Данъчно Право

 • консултации по данъчни въпроси;
 • обжалване на Данъчни ревизионни актове;
 • процесуално представителство пред съд по данъчни дела;

Административно право

 • представителство и защита на правата и законните интереси на клиентите пред административни органи;
 • обжалване на наказателни постановления;
 • обжалване на административни актове;

Tрудово право

 • консултации по трудовоправни въпроси;
 • изготвяне на трудови договори;
 • процесуално представителство пред съд по трудови дела;

Съдебен процес

 • процесуално представителство пред съд по граждански и търговски дела;
 • процесуално представителство пред съд по наказателни от административен характер дела;
 • заповедно производство;
 • обезпечения на бъдещи искове;

Изпълнително производство

 • консултации по изпълнителни дела;
 • процесуално представителство пред съдебен изпълнител;

Сделки с МПС

Интелектуална собственост

Правна консултация онлайн

Правни услуги от адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"
Консултация
с адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"

Търсенето на нашето съдействие и помощ при решаването на въпрос от правно естество, преди предприемане на каквито и да било действия от страна на клиента е винаги по-добрият вариант, отколкото да се търси решение на вече възникнал казус с настъпили проблеми.

Онлайн консултация
052 656 534 / advokat@varna-estate.bg
Адвокатско дружество "Бориславова и съдружници"/недвижими имоти варна/varna-estate.bg
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!